தொழுகை(இகாமத்) நேரங்கள்

தொழுகை(இகாமத்) நேரங்கள்:

ஃபஜ்ர் 5.15am,
லுஹர் 12.45pm,
அஸ்ர் 4.00pm,
மக்ரிப் 6.10pm,
இஷா 8.00pm.

இறுதிப்பதிவு: அக்டோபர் 28th 2017